Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Γιάννης Βαρβέρης, "Κόψε"


                                                      
                     Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να κερδίσουν
                     πολλά χρήματα με μικρό κεφάλαιο. Χρήματα
                     στη χαρτοπαιξία κάθε είδους, κερδίζονται γενι-
                     κά μόνον με μεγάλο κεφάλαιο, και σίγουρα με
                     κεφάλαιο (ίσως και ψυχολογικό) μεγαλύτερο από
                     εκείνο των συμπαικτών μας.

                                           -----------------------------

                    Ευγενικά αρνηθείτε τις προτεινόμενες παρατά-
                    σεις του παιχνιδιού. Οι παρατάσεις συνήθως ευ-
                    νοούν τους κακούς παίκτες. Η παράταση του κα-
                    λού παίκτη είναι η επόμενη συνάντηση.
                                      
                                           -----------------------------

                    Όταν πηγαίνετε για παιχνίδι, φοράτε κατά προτί-
                    μηση σκούρα χρώματα. Αναστέλλουν τον αυθορ-
                    μητισμό σας και σας θωρακίζουν απέναντι στην
                    ψυχολογική διείσδυση των άλλων. Γενικά, είστε
                    ασφαλέστεροι.

                                           -----------------------------

                    Μη σχολιάζετε, ιδίως αρνητικά, το παίξιμο των
                    άλλων. Αν είστε βέβαιος πως ένας παίκτης σε μια
                    συγκεκριμένη περίπτωση δεν έπαιξε σωστά, για
                    σας αποτελεί όπλο το να μην το μάθει, ει δυνα-
                    τόν, ποτέ, ή έστω να το μάθει όσο γίνεται αργό-
                    τερα. Μέχρι τότε η άγνοιά του θα έχει μεταφρα-
                    στεί σε παράταση της δικής σας υπεροχής. Και,
                    βέβαια, σε χρήμα.

                                           -----------------------------

                    Στο νέο παιχνίδι επανέρχεστε πάντοτε με την ψυ-
                    χολογία της πρώτης φοράς. Τα ενδεχομένως θετι-
                    κά αποτελέσματα που προηγήθηκαν με την ίδια
                    σύνθεση συμπαικτών δεν πρέπει με κανένα τρόπο
                    να σας επηρεάζουν και να σας καθιστούν άσοφα
                    γενναιόδωρους. Ό,τι έχασαν το έχασαν και ό,τι
                    κερδίσατε το έχετε ξεχάσει. Ξαναπαίζετε για να
                    ξανακερδίσετε ή μάλλον για να κερδίσετε χωρίς να
                    σκέπτεστε ότι κερδίσατε την ή τις προηγούμενες
                    φορές, κάτι που έστω και έμμεσα θα προσπαθούν
                    να σας υπενθυμίσουν δημιουργώντας σας πλέγμα-
                    τα "ενοχής" ή "υποχρεώσεων". Μην υποκύπτετε
                    ποτέ σε τέτοιου είδους ψυχολογικό πόλεμο. Θα εί-
                    ναι η αρχή της καταστροφής σας. Είναι προτιμό-
                    τερο να γίνετε ελαφρώς αντιπαθής παρά να "που-
                    λήσετε" χρήματα. Αν κάποτε σας αποκλείσουν
                    επειδή δεν δείξατε "καλή συμπεριφορά", να ξέρετε
                    ότι: α) αυτό σημαίνει πως τελείωσε ο κύκλος σας
                    με τους συγκεκριμένους συμπαίκτες, β) πάντα
                    μπορείτε να βρείτε άλλα καρέ, γ) πρέπει να είστε
                    υπερήφανος επειδή, υπό τις δεδομένες συνθήκες,
                    εξαντλήσατε τα περιθώρια του κέρδους -αν όντως
                    τα εξαντλήσατε.

                                           -----------------------------

                    Το πόσο χάσατε ή το πόσο κερδίσατε είναι ασφα-
                    λώς ατομική σας υπόθεση. Ο γενικός κανόνας
                    λέει ότι, με διάφορους τρόπους, πρέπει να μεγεθύ-
                    νετε τις εντυπώσεις των απωλειών σας στους άλ-
                    λους και να σμικρύνετε τις εντυπώσεις περί τα
                    κέρδη σας. Γενικά, μην προκαλείτε. Ωστόσο, οι
                    περισσότεροι παίκτες, ακόμα και οι πολύ καλοί,
                    εκτρέφουν έναν ακατανίκητο λεονταρισμό που
                    συνοδεύει το ευτυχές αποτέλεσμα. Βρείτε ένα, και
                    πολύ αφοσιωμένο σας, πρόσωπο, ως αποδέκτη
                    αυτής της ψυχολογικά κατανοητής ανακοινωτι-
                    κής ανάγκης. Προσέξτε όμως: στο πρόσωπο αυτό
                    θα πρέπει να εκμυστηρεύεστε με ακρίβεια και τις
                    αρνητικές εκβάσεις· μόνον έτσι λειτουργεί αυτό
                    το περίεργο σύστημα "εναπόθεσης κλέους".
                       Εννοείται βέβαια ότι το πρόσωπο αυτό πιθα-
                    νόν να διεκδικεί, ως εκ της εγγύτητός σας μαζί
                    του, ένα μικρό μερίδιο από τα τυχόντα κέρδη σας.
                    Μην το αρνηθείτε. Θα έχετε "πληρώσει" σε πολύ
                    καλή τιμή κάποιες εξαιρετικές, όσο δεν το φαντα-
                    ζεστε, υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν ανυπολό-
                    γιστα στις επόμενες χαρτοπαικτικές σας συνα-
                    ντήσεις.

                                           -----------------------------

                    Για την μπλόφα θα μπορούσε να γραφτεί τόμος
                    ολόκληρος.
                       Γενική αλήθεια: συνηθέστατα οι αντίπαλοι εί-
                    ναι πραγματικοί, φέρουν δε και αυτοί όπλα.
                    Οφείλουμε να είμαστε πολύ φειδωλοί ως προς
                    την συγκεκριμένη τεχνική. Με την μπλόφα ου-
                    σιαστικά ζητάμε χρήματα που δεν μας ανήκουν.
                    Ο αντίπαλος θα μας τα παραχωρήσει μόνον εάν
                    είναι σοβαρά "καταπονημένος". Η μπλόφα πρέ-
                    πει να απευθύνεται όχι τόσο στο αδύνατο φύλλο
                    των συμπαικτών μας όσο στο περιστασιακά ασθε-
                    νικό θυμικό τους.

                                           -----------------------------

                    Το αλκοόλ είναι γενικά κακός σύμβουλος του
                   καλού παίκτη. Σε μικρή ποσότητα μπορεί να σε
                   φέρει σε κατάσταση ευφορίας και "έμπνευσης",
                   σε μεγαλύτερη προκαλεί υπεραισιοδοξία, υπερτί-
                   μηση της δικής μας θέσης στην παρτίδα και υπο-
                   τίμηση της θέσης των άλλων. Δεν είναι τυχαίο
                   ότι στις λέσχες και στα καζίνο τα αλκοολούχα
                   προσφέρονται δωρεάν.

                                           -----------------------------

                   Αποφεύγετε, κατά το δυνατόν, τις χαρτοπαιξίες
                   των εορτών: α) εκεί παίζουν "για το καλό" ενώ
                   εσείς όχι, β) συχνά σ' αυτές τις συνάξεις μπορεί να
                   χάσετε χρήματα από περιστασιακούς εορταστές
                   (τους λεγόμενους "αλεξιπτωτιστές"), χρήματα
                   τα οποία δεν θα ξαναδείτε ποτέ.

                                           -----------------------------

                   Οι άνδρες παίκτες καλά θα κάνουν να αποφεύ-
                   γουν ως συμπαίκτριες τις γυναίκες, ιδίως δε τις
                   νέες. Η παρεμβολή, έστω και εντελώς επιφανεια-
                   κή, του ερωτικού στοιχείου, αποβαίνει σχεδόν
                   πάντα υπέρ των γυναικών και κατά του καλού
                   παίκτη.

                                           -----------------------------

                   Συνθήκες και ηλικία σταδιακά σε απομακρύνουν
                   από τη χαρτοπαιξία, ή τουλάχιστον πρέπει.
                   Όπως και να 'ναι, μετά την ωριμότητα και την
                   υψηλότερη απόδοσή του, ο καλός παίκτης υπο-
                   χωρεί, "μαλακώνει", "εκθηλύνεται". Μόνον τότε
                   αποκτά, όχι τη γνώση την οποίαν ήδη διαθέτει,
                   αλλά την αποστασιοποιημένη ψυχραιμία για να
                   μιλήσει περί τα χαρτοπαικτικά θέματα. Κάπως
                   έτσι λοιπόν και γράφτηκε αυτό το ατέλειωτο (in
                   aeternum) βιβλίο.

             
(Αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιάννη Βαρβέρη "Κόψε", Εκδόσεις Ερατώ)